ಆಂದೋಲನ ಓದುಗರ ಪತ್ರ : 10 ಶುಕ್ರವಾರ 2022

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪುನರಾಂಭಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ಸುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ

Read more