`ಇಂದು ಎಂ.ಎ ಮುಗಿಸಿ ನಾಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಮೈಸೂರು; ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ʻಎʼ ಪ್ಲಸ್‌ ನಿಂದ ʻಎʼ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು

Read more
× Chat with us