Tag: provident fund

Home / provident fund

provident fund

Homeprovident fund

ಕಾರ್ಮಿಕರ/ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ( ಇಪಿಎಫ್‌ ) ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇ.8.25ರಷ್ಟು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022 - 23ನೇ …