ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮಪದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?

ಮೈಸೂರು: ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಹೊರತು ವೈರತ್ವ, ದ್ವೇಷ, ಅಗೆತನದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ ಶಾಂತಿ-ಮೈತ್ರಿ, ಕರುಣೆಯ

Read more

ಬುದ್ಧನ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹಿಂಸಾರತಿ ಕೇಳಿ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ rajendrachenni@gmail.com ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಮೇಲೆ

Read more