ಆಂದೋಲನ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತು : 24 ಶುಕ್ರವಾರ 2022

ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು – ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನ್.

Read more