ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕು? ಪ್ರೊ.ನವೊಮಿ ಒರೆಸ್ಕಿಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಪಂಚಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ

-ಶಶಿಧರ ಡೋಂಗ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳಿವು-ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ

Read more
× Chat with us