ಗಿಳಿ, ನವಿಲು, ಹಾವಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ : ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತ

ವಿಜಯನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಹಲವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕಾಯಿಪಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೆ , ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರತಿ

Read more