ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸರಳೀಕರಣ ಎಷ್ಟು? ಹೇಗೆ?; ಪ್ರೊ.ಚಿಂತಾಮಣಿ

  ಶೇ.೩ರ ವಿಶೇಷ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ದರ ಬದಲಿಸಿ ಶೇ.೫ ತೆರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ

Read more
× Chat with us