ಬೇಕೆಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್

ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ olnswamy@gmail.com ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ತಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಪುಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಈ

Read more
× Chat with us