ನಾನು ತುಂಬ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿ ಬಗಾದಿ

ಮೈಸೂರು: ನಾನು ತುಂಬ ಲೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು… ಮೈಸೂರಿನ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಗಾದಿ

Read more
× Chat with us