ಅನಾಥ ಶವಗಳಿಗೂ ಬಂಧುತ್ವದ ಗೌರವ; ಕಾಯಕ ರತ್ನಗಳು

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಕನಿರತ ಅಯೂಬ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ತಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಆತ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಮೇಲೇರಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೂ ಆತನ ಮಾನವೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ

Read more
× Chat with us