ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ : ಎಚ್.ವಿ. ರಾಜೀವ್

ಮೈಸೂರು : ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮೂಡಾದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ

Read more