1232 ಕಿ.ಮೀ- ಮರಣ ಶಾಸನದ ಯಾನ

ಶತಮಾನದ ಮಹಾವಲಸೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿತು -ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ’ ಎಂದ ರಿತೇಶ್ ‘ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರ?, ಎಲ್ಲಾ ಮೂವತ್ತು ಜನ?’

Read more
× Chat with us