ಹಣದ ಕೌಂಟರಿನ ನಡುವೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಕಥೆಗಳು

shubhashreeprasadmandya@gmail.com ಸುಮಾರು 1998ರ ಇಸವಿ ಇರಬಹುದು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕಿೊಂಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯವರು. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ಡಿ, ಎಫ್.ಡಿ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ

Read more
× Chat with us