ವಾಪಸಾತಿಯ ಕಷ್ಟ; ವಲಸೆ ಭದ್ರವಾದ ಬದುಕನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ-ನಗರಗಳು ಹಾಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲ

-ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಕುವೆಂಪು ತರುಣರಾಗಿದ್ದ ರಚಿಸಿದ ‘ಹೋಗುವೆನು ನಾ’ ಎಂಬ ಪದ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ‘ನಗರ ನಾಗರಿಕತೆುಂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಸೋಂಕದ’ ತಾಣವೆಂದೂ, ‘ದೇಶದೇಶದ ವೈರುುಂದ್ಧದ ಸುದ್ದಿ’ ಮುಟ್ಟದ

Read more
× Chat with us