ರೈತ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ವಾನ!

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿ.ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ… ಹೀಗೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿರುವ

Read more
× Chat with us