ʼಗೆದ್ದಲಿನಂತೆ ದುಡಿದು ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಈಗ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆʼ

ಮೈಸೂರು: ಗೆದ್ದಲು ಹುಳಿವಿನಂತೆ ದುಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಹುತ್ತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ೨೮ ವರ್ಷದಿಂದ

Read more
× Chat with us