ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಲೆ ಸಡಿಲಾಯಿತೇ?- ೪

ಲಂಚ ಪಡೆಂದೆ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ! – (ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ) ವಿಡಿಂ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದರು. ಜನರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ದಿಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಬೌಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ತಂರಿಸಿ

Read more
× Chat with us