ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ʻಆರ್ಕೇಸ್ಟ್ರಾʼದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಾದಪ್ಪ! 

ಮೈಸೂರು: ʻಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವಾʼ, ʻನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದೆ ಮಹದೇಶ್ವರʼ ಎಂಬ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು

Read more
× Chat with us