ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಬಿಸಿಯಾದ ಸಚಿವೆ

ಮೈಸೂರು: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ತೆರಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ

Read more