ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕೂ’ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಕವನ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು

Read more