ಇಸಾಕ್‌ಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಕುರಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ!

ಇಸಾಕ್‌ಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಕುರಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ! ಮೈಸೂರು: ಸೈಯಕ್ ಇಸಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಕುರಾನ್ ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ ಪುಸ್ತಕದ ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ

Read more
× Chat with us