ಗ್ರಾಪಂ: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ

ಮೈಸೂರು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.


ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಗ್ರಾಪಂ                                     ಅಧ್ಯಕ್ಷ           ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ನಾಗವಾಲ                               ಸಾಮಾನ್ಯ    ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ                             ಸಾಮಾನ್ಯ    ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ
ವಾಜಮಂಗಲ                          ಸಾಮಾನ್ಯ    ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಯಡಕೊಳ (ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ)  ಸಾಮಾನ್ಯ     ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ
ವರುಣ                                      ಸಾಮಾನ್ಯ    ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ
ದೇವಲಾಪುರ                                     ಸಾಮಾನ್ಯ              ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ
ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ                               ಸಾಮಾನ್ಯ              ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ
ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ                                            ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ   ಎಸ್‌ಸಿ
ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ                                         ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ   ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ
ಧನಗಳ್ಳಿ                                              ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ     ಎಸ್‌ಟಿ
ಬೀರಿಹುಂಡಿ (ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)                 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ     ಎಸ್‌ಟಿ
ಗೋಪಾಲಪುರ                                   ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ      ಎಸ್‌ಸಿ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ                                    ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ       ಎಸ್‌ಸಿ
ಆಲನಹಳ್ಳಿ                                          ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ       ಎಸ್‌ಸಿ
ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ                                   ಎಸ್‌ಸಿ                           ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)                 ಎಸ್‌ಸಿ                           ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಮೊಸಂಬಾಯನಹಳ್ಳಿ                         ಎಸ್‌ಸಿ                            ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ                                             ಎಸ್‌ಸಿ                            ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಆನಂದೂರು                                         ಎಸ್‌ ಮಹಿಳೆ                 ಎಸ್‌ಟಿ
ಕೀಳನಪುರ                                             ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ              ಸಾಮಾನ್ಯ
ದೂರ                                                      ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ              ಸಾಮಾನ್ಯ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ಜಯಪುರ)                     ಎಸ್‌ಸಿ ಮಹಿಳೆ             ಸಾಮಾನ್ಯ
ಇಲವಾಲ                                                 ಎಸ್‌ಟಿ                           ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ                                     ಎಸ್‌ಟಿ                           ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಉದ್ಬೂರು                                                 ಎಸ್‌ಟಿ                             ಸಾಮಾನ್ಯ
ವರಕೋಡು                                               ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ               ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜಯಪುರ                                                   ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ               ಸಾಮಾನ್ಯ
ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ                         ಎಸ್‌ಟಿ ಮಹಿಳೆ               ಸಾಮಾನ್ಯ

× Chat with us